REGULAMIN BIEGU – PARKOWE HERCKLEKOTY

REGULAMIN BIEGU – PARKOWE HERCKLEKOTY

Osiągnęliśmy limit startujących i zapisy zostały zamknięte. Dziękujemy za duże zainteresowanie. To dla nas ogromne wyróżnienie. Niestety, ze względów organizacyjnych może wystartować maksymalnie 300 osób. Bardzo prosimy o niedokonywanie wpłat wpisowego.

ZAPRASZAMY ZA ROK 🙂

REGULAMIN

BIEG WALENTYNKOWY – PARKOWE HERCKLEKOTY – 14 LUTY 2015 r.

herc

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.
Aleja Różana 2 41-501 Chorzów , Polska
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194;
oraz MK TEAM EVENTS
II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU
1. Bieg odbędzie się 14 lutego 2015 roku na terenie Parku Śląskiego
2. Start odbędzie się o godzinie 12:00 na Alei Muzyków (Rock&Roll Cafe Leśniczówka) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 11:45.
3. Długość trasy: około 5 km. (Trasa nie posiada atestu PZLA)
4. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry
5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
8. Z uwagi na zimową porę należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śniegowej oraz miejscowych oblodzeń. Zawodnicy zobowiązani są do startu w obuwiu dostosowanym do warunków atmosferycznych zapewniających przyczepność
III. UCZESTNICTWO
1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 13 lutego ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Zawodnicy biorą udział w Biegu Walentynkowym na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegu Walentynkowego.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Biegu Walentynkowego.
7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w Rock&Roll Cafe Leśniczówka 13 lutego od godziny 17:00 do godziny 19:00 oraz w dniu zawodów od godziny 09:30 do godziny 11:30.
IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego TUTAJ lista startowa do obejrzenia TUTAJ
2. Wysokość opłaty startowej:
a) uiszczona do dnia 11.02.2015r: 20 zł.
3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe do dnia 11.02.2015r. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa na trasie organizatorzy wyznaczają  limit, który wynosi 300 osób. Decyduje kolejność dokonania płatności na konto.

Numer konta: ING Bank Śląski: 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.,
Aleja Różana 2 41-501 Chorzów
Obowiązkowy Tytuł Przelewu:
Imię, nazwisko, miejscowość. Bieg Walentynkowy

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres filip.zok@parkslaski.pl 

 

Osiągnęliśmy limit startujących i zapisy zostały zamknięte. Dziękujemy za duże zainteresowanie. To dla nas ogromne wyróżnienie. Niestety, ze względów organizacyjnych może wystartować maksymalnie 300 osób. Bardzo prosimy o niedokonywanie wpłat wpisowego.

ZAPRASZAMY ZA ROK 🙂


4. W dniu 14.02.15r. w biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe wcześniej zarejestrowanym i opłaconym zawodnikom bez możliwości uiszczenia opłaty startowej oraz zapisania się na Bieg

5. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu  7 dni od dokonania opłaty.
7. W ramach opłaty startowej za Biegu Walentynkowego uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki
b) pamiątkowy medal na mecie biegu
c) napój na mecie biegu
d) poczęstunek na mecie biegu
e) zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 15.03.2015r. w przypadku gdy ilość zawodników biorących udział w Biegu przekroczy liczbę medali dostępnych na mecie Biegu w dniu imprezy.
8. Podczas Biegu Walentynkowego będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn NORDIC WALKING
c) Konkurs na przebranie Walentynkowe: Organizator wyłoni najciekawsze przebrania walentynkowe, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
10. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii zostaną nagrodzone nagrodą rzeczową
11. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej: www.aktywnie.parkslaski.pl
12. Organizator wprowadza limit 300 uczestników z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia limitu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające
z winy uczestników biegu.
6. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków
7. Organizator zapewnia depozyt
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy
10. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.
11. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
13. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
14. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497mail: kapicaklaudia@gmail.com
b) Markek Witor tel. 607 825 707, mail: marekmarecki00@gmail.com
c) Filip Żok tel. 784 531 782 mail: filip.zok@parkslaski.pl

15. PROPOZYCJE PARKINGÓW – TUTAJ

Wszystkie osoby, które przyjadą po odbiór pakietu w dniu 13.02.2015r., mogą liczyć na darmowy wjazd od strony AKS’u.
Warunek: musicie podjechać w godzinach od 17 do 19.
Wjazd na hasło: PARKOWE HERCKLEKOTY.

Serdecznie zaprasza

Zarząd Parku Śląskiego oraz MK Team Events

 park logo

MK team_black

Komentarze (1)

Dodaj komentarz