I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI – REGULAMIN I ZAPISY

I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI – REGULAMIN I ZAPISY

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
„I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI” – bieg/marsz przebierańców
31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

mk
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,
NIP: 6431623559, REGON: 362605790
Partnerem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Siemianowiczanka – Betina Ogon.
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
Zasady biegu dla dzieci zamieszczone zostały w oddzielnym regulamin.

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU
1.Bieg i marsz odbędzie się 31 października 2015 roku na terenie Bażantarni oraz stawu „Rzęsa” w Siemianowicach Śląskich. Teren jest mieszany, głównie ścieżki leśne.
2.Start: godzina 17:30 przy stawie „Rzęsa” (do miejsca startu należy udać się piechotą Aleją Spacerową, pozostawiając samochód przy ulicy Dworskiej lub w okolicy, zawodnicy na start muszą zgłosić się do godz. 17:00.
3.Długość trasy: 5 km. (trasa nie posiada atestu PZLA)
4.Trasa będzie miała oznaczona co 1 km
5. Na trasie będą ustawieni wolontariusze, którzy kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, tacy zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.
6.Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.
7. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto.
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie ręcznego pomiaru czasu dla 3 pierwszych zawodników kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, w biegu i nordic walking. Na mecie ustawiony zostanie zegar, dzięki czemu zawodnicy będą mogli ocenić swój czas.
9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

III. UCZESTNICTWO
1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 31 października 2015 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: podpisanie upoważnienia i dostarczeniu do biura zawodów podpisanej karty startowej wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby startującej
3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „I Siemianowickie Nocne Marki”.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym przy linii startu od godziny 15:00 do 17:00 wyłącznie w dniu zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA
1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.sportwwielkimmiescie.pl
Obowiązuje limit 300 zawodników, liczy się data wpływu przelewu na konto.

2. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz nordic walking uiszczona do dnia 23.10.2015r wynosi 20 zł.
30 zł. wynosi opłata uiszczona do dnia 28.10.2015r.
40 zł. uiszczona w biurze zawodów w dniu biegu.
3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe. MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Bank Millennium, nr 08 1160 2202 0000 0000 7171 0917.
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, nazwa biegu: Nocne Marki.

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres kapicaklaudia@gmail.com
4. Osoby, które zapiszą się poza ustalonym limitem uczestników muszą liczyć się z otrzymaniem niepełnego pakietu startowego (numer startowy, posiłek, medal)
5. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
7. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, nie będą miały możliwości udziału w biegu ze względu na trudność trasy.
8. W ramach opłaty startowej za I Siemianowicki Bieg Nocne Marki uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki b) pamiątkowy medal na mecie biegu c) wodę na mecie biegu d) posiłek regeneracyjny na mecie biegu – kiełbaskę oraz bułkę.
Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 31.12.2015r. w przypadku gdy ilość zawodników biorących udział w Biegu przekroczy liczbę medali dostępnych na mecie Biegu w dniu imprezy.
9. Podczas I Siemianowickich Nocnych Marków będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – bieg 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – marsz 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) Najlepiej przebrana Zawodniczka – nagroda rzeczowa
d) Najlepiej przebrany Zawodnik – nagroda rzeczowa

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na klatce piersiowej (z przodu) lub na pasku .
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
6. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków
7. Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
9. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas zawodów chodzi nieprawidłową techniką. Nie dopuszcza się podbiegania – na trasie będą ustawieni obserwatorzy.
10. Zaleca się używania czołówek przez zawodników oraz dodatkowego oświetlenia np. odblasków
11. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497 mail: kapicaklaudia@gmail.com
b) Marek Witor tel. 607 825 707 mal: marek.witor@gmail.com

JEŚLI AKCEPTUJESZ REGULAMIN ZAPISZ SIĘ TUTAJ!
LISTA ZAPISANYCH – TUTAJ!

logo prezydent miasta

DO ZOBACZENIA NA STARCIE! MK team 🙂

Komentarze (0)

    Dodaj komentarz