bieg świętych mikołajów

II BIEG MIKOŁAJKOWY W PARKU ŚLĄSKIM

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
II BIEG MIKOLAJKOWY W PARKU ŚLĄSKIM
6 GRUDNIA 2015 r.

BM

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

oraz

Park Śląski
Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów
NIP: 6272734162, REGON: 243100756

Zasady biegu zostały zamieszczone w oddzielnym regulaminie TUTAJ!.

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

1.Bieg i marsz NW odbędą się 6 grudnia 2015 roku na terenie PARKU ŚLĄSKIEGO w Chorzowie. Teren – głównie asfalt z podbiegiem. Długość trasy: 5 km. (trasa nie posiada atestu PZLA).
2.Start: godzina 12:00 – bieg oraz 12:05 – marsz Nordic Walking, przy Alei Różanej, w okolicy budynku dyrekcji Parku Śląskiego (wjazd główny od strony osiedla TYSIĄCLECIE).
3.Trasa będzie oznaczona co 1 km.
4. Na trasie będą ustawieni wolontariusze, którzy kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, tacy zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.
5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut.
6. Klasyfikacja zawodników w kategoriach OPEN i wiekowych odbywa się wg czasu netto.
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.
9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 grudnia 2015 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: podpisanie upoważnienia i dostarczeniu do biura zawodów podpisanej karty startowej wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby startującej
3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „II Bieg Mikołajkowy w Parku Śląskim”
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
7. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w GOŁĘBNIKU od godziny 08:00 do 11:40 wyłącznie w dniu zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.bieg-mikolajkowy.pl lub TUTAJ
2. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz nordic walking:
– uiszczona do dnia 13.11.2015r wynosi 30zł
– uiszczona do dnia 30.11.2015 wynosi 40zł
– uiszczona w biurze zawodów w dniu 06.12.2015 wynosi 50zł
3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe.
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Bank Millennium, nr 08 1160 2202 0000 0000 7171 0917.
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, nazwa biegu: Bieg Mikołajkowy.
W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres kapicaklaudia@gmail.com
4. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
7. Organizator dopuszcza do startu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich na ich własną odpowiedzialność.
8. W ramach opłaty startowej za II Bieg Mikołajkowy w Parku Śląskim uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki, chip zwrotny na mecie

b) pamiątkowy medal na mecie biegu

c) wodę na mecie biegu

d) posiłek regeneracyjny na mecie biegu

e) czapkę Mikołaja jako obowiązkowy element podczas startu w II Biegu Mikołajkowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 15.01.2016r. w przypadku gdy ilość zawodników biorących udział w Biegu przekroczy liczbę medali dostępnych na mecie Biegu w dniu imprezy.

9. Podczas II Biegu Mikołajkowego w Parku Śląskim będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – bieg 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – marsz 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) klasyfikacja wiekowa, kategoria kobiet (bieg + marsz NW)
16 – 29 dyplom oraz nagroda rzeczowa
30 – 39 – dyplom oraz nagroda rzeczowa
40 – 49 dyplom oraz nagroda rzeczowa
50 + dyplom oraz nagroda rzeczowa
d) klasyfikacja wiekowa, kategoria mężczyzn (bieg + marsz NW)
16 – 29 dyplom oraz nagroda rzeczowa
30 – 39 – dyplom oraz nagroda rzeczowa
40 – 49 dyplom oraz nagroda rzeczowa
50 + dyplom oraz nagroda rzeczowa
Kategorie zostaną utworzone jeśli w danej klasyfikacji wiekowej wystartuje co najmniej 4 zawodników.

Kategorie OPEN oraz wiekowe nie dublują się.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na klatce piersiowej lub na pasku z przodu .
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
6. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków
7. Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
9. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas zawodów chodzi nieprawidłową techniką. Nie dopuszcza się podbiegania – na trasie będą ustawieni obserwatorzy.
10. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami e-mail:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497 e-mail: kapicaklaudia@gmail.com
b) Marek Witor tel. 607 825 707 e-mail: marek.witor@gmail.com